• Macaafa Iyoob Boqonnaa 8

  Biildaad Shu'aahichi Iyoobitti Dubbachuu Isaa

     1 Yommus Biildaad Shu'aahichi, 2 "Hamma yoomiitti dubbii akkasii dubbatta? Dubbiin afaan kee keessaa ba'u akka qilleensa bubbisuu ti. 3 Waaqayyo firdii in jal'isaa ree? Yookiis inni hundumaa danda'u dhugaa in jal'isaa ree*? 4 IImaan kee isa yoo yakkan, inni immoo irra-daddarbaa isaaniif yoo isaan gate*, 5 ati immoo Waaqayyoon yoo barbaadde, isa hundumaa danda'u yoo kadhatte, 6 utuu ati quIlaa' aa fi qajeelaa taatee, inni dhugumaan amma si gargaaruudhaaf in ka'a, deebisees jireenya qajeelummaa si gonfa. 7 Jalqabni kee gad deebi'aa yoo fakkaate iyyuu, dhumni kee immoo baay'ee guddaa in ta'a*.

  *3 34:10-12; Kes 32:4

  *4 1:4-5

  *7 42:10

     8 "Dhaloota nuduraa gaafadhu! Wanta abboonni isaanii qoratanii bira ga' an ilaali! 9 Nuyi kaleessa dhalanne, homaas hin beeknu, barri jireenya keenya lafa irraas akka gaaddisaatti dafee in darba. 10 Isaanis hin barsiisanii? Sittis hin himanii? Garaadhaan waa sitti hin dubbatanii ree*? 11 DhaIlaadduun lafa dhaqdhaqiitti malee guddachuu danda'aa ree? Babal ' iinis bishaan malee in tolaa ree? 12 Xobbeetti utuu jiranii utuma hin buqqa'in yookiis utuma hin haamamin marga caalaa dafanii in coolligu.

  *8-10 15:18; Kes 32:7

     13 "Jireenyi warra Waaqayyoon irraanfatanii akkas in ta' a, abdiin nama Waaqayyo malee jiraatuus akkasuma in bada *; 14 abdiin isaa in cita, amanannaan isaas akka mann’ee sariitii in ta'a; 15 inni wanta akka mann' ee sariitii sanatti in hirkata, mann' een sun garuu hin dhaabatu; inni isatti in maxxana, mann' een sun garuu danda' ee isa hin baatu; 16 inni aduu keessatti akka biqiltuu bishaan dhugee lalisuu ti, dameen isaas iddoo dhaabaa isaa irra in yaa' a; 17 hiddi isaa tuuIlaa dhagaatti in marma, kattaawwan keessas karaa in barbaaddata; 18 wanti tokko iddoo isaatii yoo isa balleesse, iddoon sun immoo, 'Ani takkaa si argee hin beeku' jedhee isa in gana. 19 Kunoo, gammachuun jireenya isaatii isa kana, warri kan biraas Iafaa in biqilu.

  *13 11:20; 37:21; Fak 10:28

     20 "Kunoo, Waaqayyo nama hir'ina hin qabne hin gatu, warrahamaa hojjetan garuu hin gargaaru; 21 inni ammas akka ati kolfa duwwaa taatu, arrabni kees sagalee gammachuu guddisee akka dhageessisu in godha. 22 Yommus warra si jibbanitti yeelloon in uffifama, dunkaanni warra jal'ootaas si ' achi hin argamu" jedhee in deebiseef*.

  *22 Fak 14:11

Login Form

Jechoota

"Friendship is like a BOOK. It takes few seconds to burn, but it takes years to write."